Logo Studio IUNO pilates, biomechanica en workshops

Algemene voorwaarden

van Debbie Jenner`s "The Energy Company" / Pilates Company
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam op 8 oktober 2002 onder nummer 34131566.
Samengesteld door Graydon Nederland BV te Amsterdam.
Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.
ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend door deze voorwaarden beheerst.
Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons overeengekomen worden.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst wenst af te sluiten, respectievelijk heeft afgesloten en behalve diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Onder "de deelnemer" wordt ten deze verstaan: de natuurlijke persoon die als deelnemer aan een van onze cursussen of workshops is aangemeld en aanvaard.
4. Indien en voorzover "de wederpartij" niet dezelfde persoon is als "de deelnemer", is de wederpartij gehouden er voor in te staan dat de deelnemer de verplichtingen nakomt welke volgens deze voorwaarden op hem/haar rusten.
5. Onder "de cursus" wordt in deze voorwaarden verstaan: de door ons georganiseerde cursus of workshop, waarop de af te sluiten/gesloten overeenkomst betrekking heeft.
6. Cursussen vinden slechts doorgang bij voldoende deelname.
Bij onvoldoende deelname - uitsluitend te onzer beoordeling - kunnen wij de cursus afgelasten. In dit geval ontvangt de wederpartij uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de cursus bericht.
7. Door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen

AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een aanmelding. Niet-acceptatie wordt door ons binnen 14 dagen, en in elk geval tenminste 5 werkdagen vóór de cursusdatum, aan de wederpartij ter kennis gebracht.

INSCHRIJVING
1. Inschrijvingen worden slechts dan geacht door ons aanvaard te zijn, wanneer wij een schriftelijke bevestiging hebben gezonden.
2. Bij overschrijding van de inschrijvingslimiet voor de cursus, wordt de ontvangstdatum van het
aanmelding / inschrijfformulier door ons als selectiecriterium gehanteerd.
De niet toegelaten aspirant-deelnemer wordt daar zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld.
3. Reserveringen gelden slechts voor één week en vervallen na het verstrijken van die termijn.
OVERDRACHT/TRANSFER
1. Het is een deelnemer toegestaan zich te laten vervangen, mits ons daarvan vóór aanvang van de cursus schriftelijk melding gemaakt is.
2. Verandering van cursusdatum door de deelnemer is slechts mogelijk wanneer dat vóór de geplande cursusdatum schriftelijk gemeld wordt. Wij zijn gerechtigd aan de wederpartij € 34,03 excl. B.T.W. wegens administratiekosten in rekening te brengen, ingeval zulke wijziging door de wederpartij of deelnemer korter dan één maand voor de cursusdatum plaatsvindt.
3. Ingeval van ziekte kan de deelnemer worden overgeplaatst naar een identieke, latere cursus, op voorwaarde dat uiterlijk 3 dagen na de oorspronkelijke cursusdatum die ziekte schriftelijk bevestigd wordt door de behandelend arts of de personeelsafdeling van de wederpartij.
Anders blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

ANNULERING
1. Annulering van een cursusplaats dient per aangetekend schrijven te geschieden.
2. De kosten welke aan annulering zijn verbonden bedragen:
- tot 1 maand voor aanvang van de cursus: 20% van het cursusgeld,
- tot 14 dagen voor aanvang van de cursus: 45 % van het cursusgeld,
- binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of na aanvang daarvan: het volledige cursusgeld.
AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
2. Wanneer wij tengevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen cursuslocatie, -datum, -data en/of tijd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren.
Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van onze wil onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor wij ons genoodzaakt achten van plaats, datum, data of tijd af te wijken, zoals verhindering van de docent of presentator door ziekte.

RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijnen worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.

BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van de cursuskosten vóór aanvang van de cursus in ons bezit te zijn, onder vermelding van het factuurnummer, de cursusnaam en de cursuscode.
De op onze bank- of giroafrekening aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de deelnemer de toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij het verschuldigde ter plaatse alsnog contant wordt voldaan.
4. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot verkrijging van surséance van betaling indient, op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard , of beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. de uitoefening van haar beroep beëindigt, overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Studio IUNO (Pilates) - Nijmegen
KvK Gelderland: 09192613
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram